• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

Red.: Panie Prezesie. Rok temu poruszaliśmy na łamach Gońca temat podwyżki opłat za wodę i ścieki w 2012 roku. Jak ta sprawa wygląda na progu nowego, 2013 roku?

Ryszard Wilaszek: Jak co roku, także teraz proponujemy korekty cen opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Niestety są to korekty „in plus” ponieważ są wynikiem rosnących kosztów obsługi systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zabierzowie (PUK). Na pocieszenie należy dodać, że mieszkańcy naszej Gminy, nadal będą płacić znacznie mniej, niż wynosi średnia dla Powiatu Krakowskiego.


Red.: Jaka będzie wysokość tych opłat dla odbiorcy indywidualnego w 2013 roku?


R.W.: Cena brutto za 1 m3 wody to 2,99 zł, cena za 1 m3 ścieków to 3,67 zł. W sumie kwota brutto to 6,66 zł za 1 m3. Do tego dochodzi opłata abonamentowa w wysokości 1,08 zł/m-c. Szacujemy, że przy średnim zużyciu 10 m3 na miesiąc dla statystycznego domostwa w naszej gminie, opłata ta sumarycznie brutto wyniesie około 67,72 zł miesięcznie. Proszę uwzględnić to iż cena średnia z 11 gmin powiatu krakowskiego wynosi w analogicznym przypadku 99,62 zł!!!


Red.: A jak wygląda sytuacja z tymi opłatami w gminach sąsiednich, naszego powiatu?


R.W.: Na przykład w gminie Krzeszowice kwota brutto za 1 m3 sumarycznie za wodę i ścieki wynosić będzie 10,97 zł co daje miesięczny koszt dla przyjętego powyżej domostwa w wysokości 120,15 zł. Analogicznie w gminie Wielka Wieś ten koszt to 8,50 zł/m3, i miesięcznie 88,05 zł, w gminie Liszki 8,18 zł/m3 i 85,12 zł/m-c a w gminie Jerzmanowice-Przeginia 8,94 zł/m3 i 91,42 zł/m-c.


Red.: A jak te ceny wyglądają w Krakowie?


R.W.: Porównując analogiczne pozycje, to kwota brutto za 1 m3 wynosi 9,03 zł a miesięczny, statystyczny koszt zużycia 10 m3 to 96,24 zł.


Red.: Tak więc na tle innych gmin wypadamy nie najgorzej. Porównując dane z wszystkich gmin powiatu krakowskiego, można chyba powiedzieć, że u nas jest najtaniej.

R.W.: Tak. Wynika to ze stosunkowo nowej, sprawnej infrastruktury, bardzo dużego stopnia skanalizowania w naszej gminie i porównywalnie, niskich kosztów działalności naszego przedsiębiorstwa, które tę wodę dostarcza a ścieki odprowadza. Podstawą do przyjęcia zmienionych stawek jest fakt, że projekt zaproponowany przez PUK został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i jest należycie uzasadniony. Staramy się wypełniać postanowienia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przy minimalnych, najniższych z możliwych do przyjęcia, podwyżkach.


Red.: Skąd więc głosy niektórych radnych, dotyczące zbyt wysokich opłat i konieczności ich obniżania?


R.W.: Jak sądzę wynikają one z troski o stan portfela mieszkańców naszej gminy. Rozumiemy tę troskę i staramy się czynić wszystko, aby obciążenia dla rodzinnych budżetów, z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków były rzetelnie wyliczone i jak najmniejsze.


Red.: Jakie działania podejmuje PUK dla ograniczenia kosztów rozprowadzania wody i odbioru ścieków?


R.W.: W ostatnich dwóch latach Przedsiębiorstwo zrealizowało szereg inwestycji racjonalizujących gospodarkę wodno-ściekową. Wykonano nowe ujęcie wody w Balicach, co spowodowało zmniejszenie zakupu wody w MPWiK w Krakowie o 55 tys. m3 na rok. Przeprowadzono modernizację części obiektów poprzez zastosowanie urządzeń o mniejszej energochłonności, dzięki czemu zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej o 8% w skali roku. Przedsiębiorstwo prowadzi rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W gminie w latach 2011-2012 wykonano 17 km nowych odcinków sieci. Na ostatniej sesji Rady Gminy Zabierzów został uchwalony Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2016. W tym okresie Przedsiębiorstwo poniesie nakłady na rozbudowę i modernizację urządzeń w wysokości około 7,5 mln zł.


Red.: Jakie inne działania można podjąć w celu ograniczenia kosztów Przedsiębiorstwa?


R.W.: Przedsiębiorstwo zmaga się z dużym problemem niewłaściwego użytkowania sieci kanalizacyjnej przez użytkowników. Do przewodów kanalizacyjnych są często wprowadzane odpady stałe, zakłócające funkcjonowanie systemu. Jeszcze większym problemem jest odprowadzanie przez część mieszkańców wód opadowych do kanalizacji. Szacujemy, że dopływ tych wód jest na poziomie 30-50 % właściwych ścieków sanitarnych. Powoduje to wzrost zużycia energii na przepompowanie o około 15 % oraz ponoszenie dodatkowych kosztów zrzutu do sieci MPWiK w Krakowie. Poprawa sposobu korzystania z sieci przez użytkowników daje największe możliwości zmniejszenia kosztów Przedsiębiorstwa.


Red.: Życzymy powodzenia w sprawnym realizowaniu planów inwestycyjnych. Dziękujemy za obszerne wyjaśnienia dotyczące cen opłat, które jak sądzimy przybliżą mieszkańcom Gminy Zabierzów ten temat.

 

 

 

 

 

 

podolinie.jpg