• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

Red.: W jaki sposób Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną pracę Urzędu Gminy?A.P.: Do zadań Wydziału Organizacyjnego w którym pracuję należy m. in. zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu i jego wszystkich wydziałów co bezpośrednio wiąże się z wprowadzaniem nowych metod i technik zarządzania, inicjowaniem i koordynowaniem prac związanych z doskonaleniem funkcjonowania administracji gminnej. Wypełniając powyższe zadania przyjęliśmy sobie za cel usprawnienie klasycznego sposobu załatwiania spraw, związanego z osobistą wizytą w Urzędzie i wypełnianiem papierowych formularzy poprzez rozbudowę elektronicznych formularzy dostępnych na Platformie Usług Administracji Publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dążymy do maksymalnego wykorzystania nowoczesnych możliwości jakie daje Internet. W tym celu też została uruchomiana Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), która umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) złożyć pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.


Red.: Jakie możliwości daje mieszkańcowi ESP?


A.P.: Część usług oprócz drogi tradycyjnej można zrealizować przez Internet łącząc się bezpośrednio z Platformą ePUAP. Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP zachęcam do kontaktowania się z Urzędem poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Chciałabym podkreślić, że zarówno założenie konta na ePUAP, uzyskanie profilu zaufanego, jak również późniejsze korzystanie z systemu jest bezpłatne. Niezależnie czy sprawę załatwiamy przez Internet, czy w sposób tradycyjny załatwienie pewnych formalności w urzędzie wiąże się niejednokrotnie z wniesieniem opłaty skarbowej za dokonanie przez urząd konkretnej czynności np. opłata za wydanie dowodu osobistego. Urząd Gminy Zabierzów jako jeden z nielicznych urzędów udostępnił swoim mieszkańcom również możliwość uiszczania opłat w formie elektronicznej. Wypełniając formularz elektroniczny można także dokonać przelewu. Obecnie na ePUAPie dostępne są następujące formularze umożliwiające załatwienie sprawy przez Internet: skargi, wnioski, zapytania do urzędu, udostępnienie rejestru wyborców, dopisanie do spisu wyborców, przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego, rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta, objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Nadal trwają prace nad poszerzeniem katalogu o kolejne usługi.


Red.: Co należy zrobić aby złożyć pismo w wersji elektronicznej?

A.P.: Od 11 grudnia 2012 r. osoby zainteresowane potwierdzeniem profilu zaufanego nie muszą udawać się już do Krakowa ponieważ w Urzędzie Gminy Zabierzów uruchomiony został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy Zabierzów przy ul. Kolejowej 11 na I piętrze w pokoju nr 15. Warunkiem koniecznym do posiadania Profilu Zaufanego i korzystania z niego jest utworzenie konta na ePUAP. Można to zrobić odwiedzając stronę internetową www.epuap.gov.pl, na której MSWiA udostępniło odpowiednie usługi oraz instrukcje. Po utworzeniu konta należy wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego i w ciągu 14 dni udać się do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Gminy Zabierzów bądź w dowolnie wybranym punkcie potwierdzającym profile zaufane. Potwierdzenie danych zapisanych na koncie ePUAP oraz znajdujących się w złożonym wniosku następuje na podstawie przedłożonego przez osobę wnioskującą dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli dane są zgodne z dokumentem oraz rejestrem PESEL, a przedstawiony dokument ważny, po podpisaniu dwóch egzemplarzy wydrukowanego wniosku zostaje potwierdzony Profil Zaufany ePUAP.


Red.: Dziękujemy za wyczerpujące wyjaśnienia. A.P.: A ja serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z naszych usług.

 

 

 

 

 

 

airclinic.jpg