• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

 

 

 

Zdzisława Dziuba – Pełnomocnik Wójta Gminy Zabierzów ds. ochrony informacji niejawnych


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych Kierownik jednostki organizacyjnej czyli Wójt Gminy, w której są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne, odpowiada za ich ochronę a w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony. Dlatego też w 2000 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów na stanowisko Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych została powołana Zdzisława Dziuba, która nadal z sukcesem pełni tę funkcję. Stanowisko to wymagane jest przepisami prawa a powołanie Pełnomocnika zadość czyni wspomnianym przepisom.


Red. Jakie informacje z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych są przetwarzane w Urzędzie Gminy ?


Z.D. W Urzędzie Gminy Zabierzów są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne o klauzuli „POUFNE” i „ZASTRZEŻONE”. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczpospolitej Polskiej lub Urzędu Gminy. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych we wszystkich wydziałach Urzędu to jedno z zadań Pełnomocnika.


Red. Jakie jeszcze zadania należą do Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych ?


Z.D. Mój zakres zadań jest szeroki. Niektóre z nich to:

-  opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

-  wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

-  współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony informacji niejawnych, w szczególności z jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

-  prowadzenie kancelarii informacji niejawnych oraz dziennika ewidencyjnego spraw poufnych i zastrzeżonych,

-  dokonywanie okresowych przeglądów stanowisk oraz sporządzanie i aktualizowanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych

Obecnie na moim stanowisku zajmuję się również sprawami obronnymi i obrony cywilnej, nadzoruję magazyn obrony cywilnej, a także z zakresu ewidencji ludności prowadzę postępowania administracyjne.


Czy informacje niejawne mogą być udostępnione ?


Z.D. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych. Informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej tj. która posiada POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA dostępu do określonej klauzuli tajności. Pełnomocnik ochrony przeprowadza postępowanie sprawdzające wobec pracowników, którzy mają lub mogą mieć dostęp do informacji niejawnych na pisemne polecenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej – Wójta Gminy. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.

 

 

 

ena.jpg