• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Rozmowa z dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie Janiną Wilkosz


Jesteśmy na progu nowego roku szkolnego. Czy czekają nas zmiany prawne?


Tak, jak zawsze w oświacie jest ich dość dużo. Najważniejsze to kontynuacja nowej podstawy programowej w klasach IV – VI szkół podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz nowe ramowe plany nauczania w klasach I i IV szkół podstawowych, klasach I gimnazjów i klasach I szkół ponagimnazjalnych. Zmiany są również w naszym gminnym prawie. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianach w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych, wprowadzono elektroniczny pomiar pobytu dziecka w przedszkolu. Znowelizowano też uchwałę o stypendiach motywacyjnych.


Jakie kierunki w oświacie na ten rok przyjęło Ministerstwo Edukacji?


Główne kierunki polityki oświatowej państwa na ten rok to wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat, wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.


Czy polityka oświatowa gminy Zabierzów wpisuje się w te kierunki?


Tak jak najbardziej, a nawet wyprzedza pewne działania MEN planując perspektywicznie i kierując się zmianami na rynku pracy. Wskaźnik dzieci objętych edukacją przedszkolną w naszej Gminie już w 2010 roku przekroczył 90% przy średniej w kraju około 60%. Od września otwieramy kolejny oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 i 4 lata w szkole podstawowej w Kobylanach. W tym roku budujemy kolejne place zabaw przy szkołach w Bolechowicach i Rudawie. Budynki szkół podstawowych są dostosowane do przyjęcia dzieci 6 letnich, są w nich miejsca zabaw i specjalne dla nich świetlice szkolne. W każdej szkole dzieci korzystają z posiłków w formie cateringu. Jest realizowany program „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.


Jestem zainteresowany i pełny obaw w związku z obniżeniem wieku szkolnego do lat 6?


Obowiązek ten wchodzi już ostatecznie 1 września 2014 roku. Jednak zachęcam rodziców do zapisywania dzieci 6 letnich do klasy I wcześniej, jeśli dziecko osiągnie dojrzałość szkolną. O tym czy tak jest, informują rodziców nauczyciele oddziałów przedszkolnych w kwietniu w roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Przedłużanie pobytu dziecka w tzw. „0” jest niekorzystne i może zniechęcić go do dalszej edukacji bo pojawia się znudzenie.


Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice uczniów?


W związku z obecnym stanem prawnym i potrzebami dzieci, w szkołach jest dobrze rozwinięta pomoc psychologiczno- pedagogiczna zarówno dla dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi jak i dla dzieci uzdolnionych. Doradztwem i wsparciem otoczeni są również rodzice. Ważne jest zgłoszenie się rodzica do pedagoga, wychowawcy lub dyrektora w danej szkole już na początku etapu kształcenia. Kompletną pomoc można uzyskać też w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie.


Dużo mówi się o spadku urodzeń w naszym kraju, czy w związku z tym liczba dzieci w naszych szkołach maleje?


Dzięki mądrej polityce Gminy liczba dzieci u nas nie maleje. Gmina dużo wcześniej dostosowała sieć szkół, rozwinięto opiekę przedszkolną, wprowadzono naukę pływania w klasach I- III szkół podstawowych, stypendia motywacyjne, wydłużony czas pracy świetlic szkolnych, programy własne i innowacje w szkołach, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, wkład własny Gminy w realizację programów zewnętrznych, doradztwo zawodowe w gimnazjach, ciągle rozbudowuje się i modernizuje bazę szkół, naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci w szkołach. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą SHELL w Zabierzowie realizując program „Bezpieczeństwo naszych dzieci na drodze”. Shell Polska z siedzibą w Zabierzowie realizuje projekt wspólnie z Policją i przy wsparciu Gminy Zabierzów. Projekt obejmuje dzieci najmłodsze z klas I- III szkół podstawowych i ich rodziców. Przy realizacji projektu Shell pragnie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i podzielić się nimi z lokalną społecznością w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach programu pracownicy zabierzowskiego oddziału Shell będą w sposób przystępny i atrakcyjny uświadamiać i uczyć jak zapewnić, aby nasze dzieci były bezpieczne na drodze jako piesi, rowerzyści i pasażerowie samochodów.


Czym kierują się rodzice zapisując dzieci do szkół w gminie Zabierzów?


Głównie wynikami sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych, a te w naszej Gminie są od lat wysokie i stabilne, liczebnością oddziałów klasowych, wysoką wykwalifikowaną, kompetentną kadrą, bezpieczeństwem dzieci w szkole, dobrym wyposażeniem szkoły, ofertą zajęć pozalekcyjnych, przyjazną atmosferą, dbałością o wszechstronny rozwój dziecka, współpracy z rodzicami w procesie wychowawczym. Potwierdzeniem spełnienia wymienionych oczekiwań jest to, że rodzice chętnie zapisują dzieci do klas I, ale też przenoszą je z innych szkół do klas starszych w naszej Gminie.


Jakie działania inwestycyjne są planowane w oświacie gminnej w najbliższym czasie?


Trwa rozbudowa szkoły w Bolechowicach, przystąpiono do prac przygotowawczych pod rozbudowę szkoły w Zabierzowie, przygotowywana jest budowa boiska przy szkołach w Nielepicach i Kobylanach. Trwa modernizacja budynku szkoły w Zelkowie. Dobiega końca modernizacja budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.


Czym na co dzień zajmuje się kierowany przez Panią GZEAS?


Prowadzimy sprawy kadrowe i płacowe pracowników oświaty, nadzorujemy pracę organizacyjną szkół, nauczyciele czynni i emeryci mogą uzyskać pomoc zdrowotną, uczniowie i studenci stypendia socjalne i motywacyjne, pracodawcy- zwrot kosztów kształcenia młodocianych, organy prowadzące placówki niepubliczne- ich wpis oraz dotacje, rodzice- wyprawkę szkolną i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, wszyscy zainteresowani- informację o pracy przedszkoli i szkół.


Zapraszam do naszych szkół i zachęcam do korzystania z przydatnych adresów: www.zabierzow.org.pl; www.gzeas.zabierzów.org.pl; www.poradnia. zabierzow.org.pl; www.men.gov.pl; www.kuratorium,krakow.pl; www.cke.edu.pl; www.ewd.edu.pl


Red.

pacanowscy.jpg