• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Wydział Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami zrealizował najważniejsze zadania związane z uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów oraz doprowadził do całkowitego pokrycia Gminy Zabierzów planami miejscowymi, zapytam więc o kierunek planowanych działań?


Ostatnie 4 lata Wydziału były niezwykle pracowite. Równolegle pracowaliśmy nad zmianą Studium dla całej Gminy Zabierzów i nad planami miejscowymi dla 6 sołectw, a także nad decyzjami o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach, które nie miały obowiązujących planów. Szczęśliwie mamy to już za sobą. Przed nami nowe wyzwania wynikające z ciągłych wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami gospodarowania przestrzenią a gospodarowania w przestrzeni przy uwzględnieniu dyrektyw Unii Europejskiej związanych z zarządzaniem środowiskiem, mającym bezpośredni wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzeni. Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy powoduje, że interakcje pomiędzy wspomnianymi procesami gospodarowania przestrzenią są coraz bardziej złożone i coraz częściej przybierają formę konfliktów na tle zagospodarowania przestrzeni.


Rośnie zatem rola wiedzy w gospodarowaniu przestrzenią, gwarantująca świadome i racjonalne porządkowanie przestrzeni?


Zdecydowanie, informacja to najbardziej poszukiwany produkt w społeczeństwie informacyjnym, bowiem zrozumienie wywiedzione z informacji to wiedza, współcześnie stanowiąca siłę motoryczną rozwoju. Gmina Zabierzów planuje swój rozwój przestrzenny zwracając w szczególności uwagę na informację związaną z uwarunkowaniami środowiskowo-kulturowymi jak i społeczno-gospodarczymi, mając na uwadze fakt rozwoju jednostki terytorialnej w określonej przestrzeni, w której zachodzące zmiany nakładają się na siebie.


Informacja w procesie planowania zmieniła swoją rolę?


Tak, ze statycznej w dynamiczną – opartą na ciągłym monitorowaniu zmian odnoszących się do powierzchni ziemi w dowolnie określonej przestrzeni. Jako Wydział odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzeni mamy świadomość korzyści wynikających ze swobodnego dostępu do informacji.


A społeczeństwo (obywatel, przedsiębiorca)?


Przygotowanie społeczeństwa do korzystania z systemów informacji przestrzennej i geograficznej, a także wszelkich systemów informatycznych, bazujących na danych przestrzennych jest istotną sprawą, o której nie wolno nam zapominać, bowiem techniki informacyjne w jednostkach samorządowych stają się coraz powszechniejsze ze względu na jakość gromadzonych danych oraz możliwości ich szybkiej obróbki. Społeczeństwo informacyjne, ale i jednostki administracyjne w tym nasz Wydział, oczekuje na informacje przydatne do podjęcia właściwych decyzji. Wkroczyliśmy w erę usług e-administracji, a dane przestrzenne stanowią jeden z ważniejszych elementów baz danych. Społeczeństwo informacyjne, środowiska zawodowe notariuszy, prawników, geodetów, urbanistów, a także przedsiębiorcy działający na rynku związanym z danymi o charakterze katastralnym i przestrzennym zainteresowani są stałym dostępem do danych, mając wprawdzie na uwadze różne przesłanki, zmierzają do uaktywnienia środków technicznych, procesów i procedur, które umożliwią udostępnianie i stosowanie danych przestrzennych zmierzających do odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią opartego na wiedzy.


Czy Wydział jest na to wszystko przygotowany?


„Decydujmy razem – weź udział w planowaniu przestrzeni Twojej miejscowości” to inicjatywa z jaką Wydział wszedł w nowy kierunek swoich działań. Ruszyliśmy z kampanią informacyjną skierowaną do społeczności lokalnej. Będziemy uczestniczyć w zebraniach sołeckich, uruchamiamy testową stronę internetową Wydziału już we wrześniu, udostępnimy materiały wykorzystywane w pracach planistycznych, umożliwimy przedstawianie autorskich rozwiązań projektowych wszystkim zainteresowanym. Działania te zmierzać mają do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni w oparciu o dane przestrzenne, w tym o ochronie środowiska oraz rozwoju m.in. w zakresie infrastruktury. Analizowanie, monitorowanie, planowanie, projektowanie i zarządzanie z wykorzystaniem odpowiednio łączonych rodzajów informacji tematycznej, będzie miało ogromny wpływ na gospodarowanie przestrzenią, warsztat pracy urbanisty, udział społeczeństwa w planowaniu, a także możliwość weryfikacji wytworzonych dokumentów planistycznych.


Ogrom pracy przed Wydziałem, wspaniałe wyzwania, czy sprostają temu pracownicy i sprzęt, którym dysponujecie?


Wydział zatrudnia specjalistów niezbędnych do obranego kierunku działań. Pracują u nas ludzie młodzi, pełni energii, rozumiejący współczesne wyzwania z wykształceniem w zakresie gospodarki przestrzennej, urbanistyki, geodezji, geografii a także prawa administracyjnego. Złożone i pełne wyzwań zadania jakie stoją przed Wydziałem wymagać będą od całego zespołu szczególnego zaangażowania. Sprostać będziemy musieli większym zadaniom niż kiedykolwiek w przeszłości. Zmierzymy się z projektowaniem, syntetyzowaniem, zarządzaniem i administrowaniem, które są niezbędne dla wspierania i ukierunkowywania społecznego procesu planowania we wszystkich jego fazach. Liczymy na zainteresowanie społeczeństwa procesem planowania, traktując każdy głos w sprawie zagospodarowania przestrzeni jako wkład we wspólne dobro, jakim jest zapewnienie warunków dla rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Gminy Zabierzów w oparciu o zrównoważony rozwój przy zachowaniu ładu przestrzennego.


Edyta Kwiatkowska

11.jpg