• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bistro.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • gawin.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • weterynarz.jpg

Gmina Zabierzów to samorząd przyjazny rodzinie i miejsce odkrywania talentów -takie certyfikaty otrzymała Gmina ponieważ ma bogatą i różnorodną ofertę dla dzieci i młodzieży zarówno w szkołach jak i w świetlicach środowiskowych i sportowych. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy wszystkich instytucji samorządowych.

W Gminie Zabierzów jako jednej z niewielu gmin wiejskich działają żłobki niepubliczne dotowane z budżetu Gminy. Opieką w 3 żłobkach objętych jest 96 dzieci w wieku 1 do 3 lat. Żłobki funkcjonują w Bolechowicach, Rząsce i Zabierzowie. W naszej Gminie działa 11 dotowanych przez Gminę Zabierzów przedszkoli niepublicznych. Oddziały przedszkolne są we wszystkich samorządowych szkołach podstawowych.

Na terenie Gminy funkcjonuje 8 samorządowych szkół podstawowych w Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Kobylanach, Nielepicach, Rudawie, Rząsce i Zabierzowie. Jest też 1 szkoła publiczna w Brzoskwini i 3 szkoły podstawowe niepubliczne w Bolechowicach, Radwanowicach i Zelkowie. W 3 szkołach samorządowych w Rudawie, Rząsce i Zabierzowie prowadzone są do 2019 r. klasy gimnazjalne.

Na terenie Gminy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie opieką psychologiczno-pedagogiczną objęte są dzieci od urodzenia do ukończenia szkoły. Gmina Zabierzów zapewnia miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku 3 do 6 lat. Wychowanie przedszkolne realizuje na terenie Gminy 1252 dzieci to o 92 dzieci więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby w przedszkolach samorządowych i 3 przedszkolach niepublicznych, które realizują wychowanie przedszkolne na zasadach przedszkoli samorządowych, a to w Brzoskwini, Rząsce i Zabierzowie edukacją, opieką i wychowaniem objętych jest 719 dzieci. Oferta przedszkoli obejmuje także wakacje podczas, których dzieci mają zapewnioną opiekę jeśli rodzic zadeklaruje taką potrzebę.

W szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy kształci się 1946 uczniów, w klasach gimnazjalnych 442 uczniów łącznie 2388 uczniów to jest o 30 uczniów więcej niż w roku poprzednim.

Dbałość o bazę szkolną i sportową oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne czyni nas Gminą konkurencyjną na rynku oświatowym. Tym działaniom towarzyszy wsparcie dla pracowników oświaty. Planowo i według potrzeb szkoły i uczniów, realizowane są i opłacane z budżetu Gminy formy kształcenia nadające nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zajęć. Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjno- wychowawczych, uczniowie uzdolnieni o różnorodnych zainteresowaniach oraz uczniowie, którym potrzebne jest bieżące wsparcie aby mogli realizować edukację według swoich możliwości, otrzymują właściwą pomoc ze strony kreatywnej i dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej. Wprowadzona od 1 września 2017 r. reforma oświaty przekształciła szkoły podstawowe 6 klasowe w 8 klasowe i rozpoczęła wygaszanie gimnazjów. Skutkiem tego są zwiększone wydatki Gminy na dostosowanie szkół do nowej podstawy programowej i konieczność rozbudowy szkół dla zwiększonej o 2 roczniki liczby uczniów.

Głównym, mierzalnym efektem pracy szkół są wyniki egzaminów zewnętrznych, które od lat plasują naszą Gminę w czołówce Powiatu Krakowskiego, województwa i kraju.

Innym wskaźnikiem jest rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie kontynuują naukę głównie w krakowskich liceach ogólnokształcących i technikach.

Kolejnym wskaźnikiem są indywidualne i drużynowe osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach wiedzy m.in. w Szachowych Mistrzostwach Polski, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Nabój”, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów i Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Pangea”, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej dla licealistów i w Małopolskim Konkursie Matematycznym.

Na wyniki uczniów i szkół duży wpływ ma działalność w sferze zajęć edukacyjnych obowiązkowych jak i zajęć dodatkowych jakie są w ofercie naszych szkół. Uczniowie mogą wykazać się nie tylko kreatywnością, wiedzą i umiejętnościami, ale działają jako wolontariusze, biorą udział w realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i wymianie międzynarodowej uczniów.

W ofercie szkół są klasy z programami własnymi i innowacjami np. z języka polskiego, matematyki, języków obcych, zajęcia teatralne, a od roku szkolnego 17/18 klasy dwujęzyczne (w Rząsce). Są zajęcia rozwijające zdolności artystyczne i sportowe uczniów.

W naszych szkołach gościmy prowadzących zajęcia z uczniami wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Indii, Iranu, Chorwacji, Hiszpanii. Uczniowie poznają kultury z całego świata, uczą się otwartości na wielokulturowość oraz doskonalą język angielski i niemiecki. Wymiana uczniów odbywa się między naszymi gimnazjami a Hiszpanią, Niemcami i USA.

Szkoły współpracują z uczelniami krakowskimi takimi jak Uniwersytet Jagielloński- Matematyka interaktywnie i Uniwersytet Pedagogiczny. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na terenie uczelni i na terenie swoich szkół gdzie odbywają się festiwale nauki organizowane przez uczelnie wyższe. W ramach edukacji ekonomicznej współpracujemy z bankami. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozwija uczniów z zakresu edukacji globalnej, obywatelskiej, historycznej, kulturalnej, ekonomicznej oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

Stawiamy na rozwój zainteresowań i kreatywności uczniów. Realizując ich pasje i zainteresowania organizujemy między innymi Międzynarodowy Dzień Kropki- dzień kreatywności, pomysłowości i twórczego działania, który uczy że każdy jest ważny, każdy powinien wierzyć we własne siły i nie poddawać się odkrywając i wykorzystując własne talenty. Współpraca ze Stowarzyszeniem ”Ceramika bez granic”, owocuje propagowaniem sztuki ceramicznej poprzez dzieła naszych uczniów.

Uczniowie klas gimnazjalnych włączają się w Europejski Tydzień Młodzieży, który jest organizowany w Polsce z inicjatywy Komisji Europejskiej. Poznają oni krajobrazy, kulturę i obyczaje krajów europejskich.

Podczas zajęć pozalekcyjnych i na lekcjach informatyki uczniowie poznają zasady programowania oraz sposoby rozwijania kariery w branży IT, w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania oraz osiągają sukcesy w konkursach np. w międzynarodowym konkursie programowania Balti. Do nauki programowania zostali zaproszeni przez nauczycieli wszyscy uczniowie szkół, nawet ci najmłodsi.

W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Programowania „Balti” w Gminie Zabierzów. Jest to dla Gminy wyróżnienie ponieważ uczniowie ze szkoły w Kobylanach w poprzednich latach zajmowali w nim czołowe miejsca.

W szkołach realizowane są różne programy jak np. „Bezpieczne Szelki” realizowany przez Firmę SHELL dla uczniów klas I - propaguje bezpieczeństwo na drogach, „Wiem, umiem, rozumiem”- językowy, „Ogólnopolskie Szczepienia Przeciwko Nudzie”, „Aktywna Szkoła”, „Gwiazdkowa Poduszka”- wolontariat, „Aktywna tablica”-nowoczesne formy edukacji, „Gabinety profilaktyczne”- wyposażenie gabinetów pierwszej pomocy, „Dzieciństwo bez próchnicy”- profilaktyka, „SMOG - Zmieńmy TO!”- konkurs ekologiczny. Celem konkursu jest edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia środowiska oraz promowanie działań podejmowanych na rzecz jego ochrony. Do konkursu i działań na rzecz ochrony naszego środowiska włączyły się dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych w ramach TRIADY - Towarzyskiego Turnieju Świetlic Środowiskowych Gminy Zabierzów.

Szkoły realizują też grant, finansowany w ramach Programu English Teaching autorstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu grantowego jest podnoszenie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli i poprawienie efektywności jego nauczania. Realizacja wspólnie z Kraków Airport różnorodnych projektów grantowych „Wspieramy Sąsiadów” i „Wspieramy Wolontariat” pozwala na urozmaicenie form nauki w szkołach.

Od 9 lat organizujemy Gminne Targi Edukacyjne. Staramy się zmieniać formułę tych spotkań dla gimnazjalistów, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania uczniów oraz odpowiedzieć na szybko zmieniający się rynek edukacji i pracy. W ostatnich latach Targi były zorganizowane w formie warsztatów prowadzonych przez szkoły ponadgimnazjalne prezentujące różnorodne zawody. W Targach w każdym roku uczestniczy około 35 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa i Powiatu Krakowskiego.

Szkoły współpracują z instytucjami gminnymi. Uczniowie szkół chętnie włączają się w pikniki i inne imprezy na terenie Gminy, prezentując swoje talenty i osiągnięcia, jednocześnie dostarczając mieszkańcom wielu miłych wrażeń.

Od klasy I do III szkoły podstawowej dzieci z naszej Gminy realizują bezpłatną naukę pływania. Od 2010 r. działa w Gminie Zabierzów system stypendialny dla zdolnych uczniów i studentów. W każdym roku stypendium pobiera około 65 uczniów szkół podstawowych, 35 uczniów gimnazjów, 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 15 studentów.

Są też stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w sporcie i konkursach wiedzy przyznawane przez Dyrektorów szkół. Prowadzimy strony internetowe szkół i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie. Tu prezentujemy bazę szkolną, ofertę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz przekazujemy bieżące informacje na temat życia szkoły i zmian w oświacie. Na stronach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat każdej ze szkół.

Dzieci i młodzież to nasi następcy. To oni będą tworzyć przyszłość i obraz naszej małej ojczyzny- Gminy Zabierzów. Polityka Gminy Zabierzów w sprawach oświaty jest stabilna i przemyślana co gwarantuje spokojną i efektywną pracę na rzecz mieszkańców.

Zapraszamy do naszych szkół.

Janina Wilkosz dyrektor GZEAS w Zabierzowie

stacjakontroli.jpg